اشعار بابا طاهر

  1. Nika_beramiriha

    شاعر‌پارسی اشعار بابا طاهر

    ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را
عقب
بالا