نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار شاعران پارسی

عقب
بالا