آموزشی منطق متوسطه دوره دوم| انجمن یک رمان

  • نویسنده موضوع تابان
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 64
  • بازدیدها 760
  • Tagged users هیچ

*PRINCESS*

مشاور انجمن
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
1,012
پسندها
10,096
امتیازها
29,873
مدال‌ها
14
سن
20
سوالات منطق کنکور 1400 + پاسخ‌نامه تشریحی

IMG_20210717_134006.jpg


236: پاسخ2
تشریح: جزئی در عبارت اول مربوط به درس سوم منطق و بحث طبقه بندی مفاهیم است اما در عبارت دوم مربوط به کمیت قضیه و دامنه مصادیق موضوع است که معنای متفاوتی دارد و اشتباه گرفتن آنان موجب پدید آمدن مغالطه اشتراک لفظ میگردد

237: پاسخ 3
تشریح: گزینه 1 : دیوار مدرسه ( تضمنی )– مدیر مدرسه ( التزامی) –محیط مدرسه ( تضمنی)
گزینه 2 : خود مدرسه ( مطابقی ) – وسایل مدرسه ( التزامی) – وسایل مدرسه ( التزامی)
گزینه 3 : کادر مدرسه ( التزامی) – محیط مدرسه (تضمنی ) – خود مدرسه ( مطابقی )
گزینه 4 : خود مدرسه (مطابقی ) – افراد مدرسه (التزامی ) – خود مدرسه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

*PRINCESS*

مشاور انجمن
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
1,012
پسندها
10,096
امتیازها
29,873
مدال‌ها
14
سن
20
جمع بندی منطق دهم


خالصه درس اول:
۱• علم منطق برای جلوگیری از خطای اندیشه(مغالطه) پدیدآمده است.

۲• علم منطق قوانین حاکم بر ذهن را بیان میکند و تاکیدمنطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است.

۳• قوانین منطقی،قواعدطبیعی ذهن ما هستند که کشف شده‌اند،نه ابداع یا اختراع!

۴• دانستن منطق تنها برای ارزیابی اندیشه‌های فلسفی نیست؛ بلکه هر یک از ما درسراسر زندگی خود بدان نیازمندیم.

۵• علم و دانش بشری به دودسته تصور و تصدیق می شود.دوبخش اصلی منطق تعریف و استدلال است.

۶• تعریف راه پی بردن به تصور مجهول و استدلال راه پی بردن به تصدیق مجهول است.

|نکته بسیار مهم|

چهار ملاک برای تشخیص تصور و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

*PRINCESS*

مشاور انجمن
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
1,012
پسندها
10,096
امتیازها
29,873
مدال‌ها
14
سن
20

خلاصه درس دوم:
۱• به کلماتی که دارای لفظ واحد است اما چندمعنای متفاوت دارد؛مشترک لفظی میگویند

۲• اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترک دارند باعث بروز مغالطه(اشتراک لفظ)می گردد.

۳• کار بردن اشتباهی یاعمدی کلماتی که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند،می تواند منشا خطای اندیشه باشد که آنرا مغالطه(بار ارزشی کلمات)می نامند .

۴• به نوع دلالت لفظ بر معنا وجود دارد.
1) دلالت مطابقی(مطابق با معنای اصلی لفظ)
2)دلالت تضمنی(دربردارنده بخشی از معنای اصلی لفظ)
3) دلالت التزامی(دلالت بر معنای لازمه لفظ)

۵• به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی را (مغالطه توسل به معنای ظاهری)می گویند.

۶• عدم رعایت دقیق علائم سجاوند ی و حرکات کلمات و اینکه آن ها،باعث پدیدآمدن (مغالطه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

*PRINCESS*

مشاور انجمن
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
1,012
پسندها
10,096
امتیازها
29,873
مدال‌ها
14
سن
20
خلاصه درس سوم
۱•مفاهیم به دودسته جزئی و کلی تقسیم می شوند.
مفاهیم کلی،مفاهیمی هستند که قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را دارند.

۲•مفاهیم جزئی مفاهیمی هستند که مصداق آنها کامال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را
ندارند.

۳•میان مصادیق دو مفهوم کلی یکی از نسبت های چهارگانه تباین ،تساو ی،عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه بر قرار است

۴•در طبقه بند ی مفاهیم،از مفهوم عام به سمت مفهوم خاص می رویم و مفاهیم هر طبقه نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.همچنین اقسام مختلف یک مفهوم نسبت به یکدیگر رابطه تباین دارند.

یک نکته مهم:
  • نسبت های چهارگانه تنها میان مصادیق دو مفهوم کلی...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

*PRINCESS*

مشاور انجمن
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
1,012
پسندها
10,096
امتیازها
29,873
مدال‌ها
14
سن
20
خلاصه درس 4
۱•برای معرفی یک شی می توانیم از اقسام تعریف‌ بهره ببریم.
اقسام تعریف عبارتند از:
1)تعریف لغوی(تعریف لفظی)
2)تعریف از طریق ذکر مصادیق(تعریف به مثال)
3)تعریف مفهومی

۲•دربیشتر موارد ارایه مجموعه ای از چندنوع مختلف تعریف،به معرفی بهتر آن مفهوم کمک میکند.

۳•برای ارائه یک تعریف صحیح به خصوص تعریف مفهومی باید شرایطی را رعایت نمود.
1)واضح بودن
2)جامع بودن تعریف:جامع افراد باشد
3)مانع بودن تعریف:مانع اغیار باشد
4)دوری نبودن تعریف.


چندنکته مهم:
تعریف مفهومی=وجه اشتراک(مفهوم عام)+وجه افتراقمفهوم خاص).
در تعریف مفهومی میان وجه اشتراک و وجه افتراق رابطه عموم و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا