کلیه تمرینات والیبال

Aedan_Aiden_V_2302

کاربر فعال
کاربر فعال
عضویت
8/27/19
ارسال ها
300
امتیاز
5,433
محل سکونت
Esfahan
سرویس نوع اول: سرویس ساده
ساده ترین نوع سرویس در والیبال سرویس ساده است، در هنگام اجرای فن به این نکات توجه شود:
افراد راست دست، پاى چپ خود را در جلو قرار مى دهند و افراد چپ دست عکس این حالت را رعایت
مى کنند.
براى تعادل بیشتر لازم است با خم کردن مفصل زانوها مرکز ثقل بدن را به زمین نزدیک کرد.
اندازۀ پرتاب توپ باید به نحوى باشد که بین اجرای ضربه و رها شدن توپ هم زمانى به وجود آید.
بالاتنه به سمت جلو متمایل و با دست کاملاً کشیده به توپ ضربه وارد مى شود.
پرسش با مشاهده تصویر بالا به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف( برای اجرای سرویس کجا بایستیم؟ چگونه بایستیم؟
ب( توپ را چطور بگيريم و پرتاب کنیم؟
ج( نوع ضربه به توپ چگونه باید باشد؟
د( پس از ضربه به توپ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دقت کنید که ضربه باید به زیر توپ و متمایل به پشت آن و با سطح بیشتر دست )کف و انگشتان( به
توپ وارد شود.
در هنگام اجرای سرویس از انتقال وزن بدن از پاى عقب به پاى جلو استفاده شود.
در اجرای سرویس لازم است با سطح بیشتری از دست به توپ ضربه زده شود. انتقال وزن از پای
عقب به پای جلو ضرورت دارد.
نکته مهم
همچنین برای فراگیری هرچه بهتر فن سرویس باید از همان ابتدا تمرینات به صورت هدفدار ارائه شود. نکته
بعد دقت در اندازه پرتاب توپ است؛ چنانچه پرتاب توپ بیش از اندازه یا برعکس صورت گیرد سرویس زننده
حداقل با دو مشکل مواجه می شود:
هم زمانی مطلوب بین دست ضربه و توپ حاصل نخواهد شد.
محل مورد نظر توپ )زیر و پشت آن( دقیقاً برای وارد کردن ضربه شناسایی نمی شود.
پودمان 1 : والیبال
تمرینات سرویس ساده
بدون توپ
ابتدا در پشت خط انتهایى زمین با رعایت فاصله قرار بگيريد آنگاه با فرمان مربى نحوه مراحل اجرای
سرویس ساده را تمرین نما ييد.)سایه زنی(
با توپ
در پشت خط انتهایى قرار بگيريد و در مقابل هر یک از هنرجویان به فاصله تقریبى ۵ متر گروه دیگرى به
عنوان یک هدف معیار قرار مى گیرد. سپس سرویس ساده را تمرین کنيد.
با اطمینان از اجرای نحوه صحیح سرویس، فاصله بین شما زیاد و زیادتر مى شود و در نهایت هر دو گروه
در انتهاى زمین مقابل یکدیگر قرار مى گیريد و در واقع سرویس ساده را از محل قانونى اجرا می نمایيد.
سرویس نوع دوم: سرویس تنیسى )آبشارى(
این سرویس در وضعیت هاى مختلف قابل اجرا است: در حالت ثابت، در حال حرکت و به صورت پرش.
براى اجراي این فن در وضعیت ثابت )در جا( مى توان به این موارد توجه داشت:
وضعیت ایستادن فراگیر و شیوۀ خم کردن پا از مفصل زانو مانند سرویس ساده مى باشد.
ارتفاع پرتاب توپ براى ایجاد هم زمانى و هماهنگى بین دست ضربه و توپ به اندازۀ طول دست به اضافه
قطر توپ مى باشد.
پس از پرتاب توپ به هوا، دست عقب مى رود و بدن نسبت به تور داراى قوس محدّب است.
در هنگام زدن ضربه عکس این حالت اتفاق مى افتد، یعنى بدن سرویس زننده از حالت محدّب به مقعر
تغییر وضعیت مى دهد.
در لحظه ضربه زدن به توپ، دست کاملاً مستقیم و بدون هیچ زاوی هاى در مفصل آرنج این فن اجرا م ىشود.
دست سرویس زننده به بالاى توپ و متمایل به پشت آن اصابت مى کند.
مى توان در حالت طبیعى از همه قسمت هاى دست )مچ، کف و پنجه ها( براى ضربه زدن به توپ استفاده
کرد.
نحوۀ پرتاب توپ مهم است. پرتاب باید کاملاً در مسیر حرکت دستِ ضربه باشد. درغیر این صورت
سرویس را نمى توان به محل دلخواه ارسال کرد.
نکته
مزایای سرویس ایستاده یا تنیسی
بازیکنان در بیشتر سطوح می توانند در اجرای سرویس ایستاده اثربخش ظاهر شوند.
پرتاب مناسب و یکنواخت توپ در این نوع سرویس آسان می باشد.
سرویس زننده کنترل زیادی در زدن ضربه هدفمند به توپ دارد.
به دلیل کنترل زیاد در پرتاب و ضربه به توپ، ریسک این نوع سرویس بسیار پایین است.
معایب سرویس ایستاده یا تنیسی
ممکن است آن طور که انتظار می رود مسیر حرکت توپ موجی نباشد.
ممکن است تمام مهارت ها را درست اجرا کنيد ولی باز هم مسیر حرکت توپ به دلایلی مانند حرکت هوا
و یا میزان رطوبت، موج در سرویس نباشد.
به دلیل سرعت پایین تر و قابل پیش بیني بودن جهت سرویس، کار دریافت کننده های حریف راحت تر
خواهد بود.
پودمان 1 : والیبال
تمرینات سرویس تنیسى )آبشاری(
تمرینات بدون توپ
در این تمرین در منطقه مجاز سرویس )پشت خط انتهایی زمین( مستقر شويد و موارد فنى سرویس آبشار
را ابتدا در ذهن مرور کنيد، سپس به توپ فرضى ضربه بزنيد.
تمرینات با توپ
تمرین 1: در این تمرین مانند سرویس ساده با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر در پشت خط انتهایى زمین
مستقر شويد. گروه دیگرى از همكلاسي ها در فاصله ۵ مترى در داخل زمین مقابل قرار مى گیرند كه در این
وضعیت براى نفر مقابل خود به عنوان هدف مى باشند که لازم است، سرویس )آبشارى( درست در جهت آنها
ارسال شود.
تمرین 2: فاصلۀ فراگیران پس از اطمینان از اجراي صحیح تکنیک زیاد مى شود و در نهایت هر دو گروه
از انتهاى زمین در تکرارهاى متوالى به اجرای سرویس مى پردازند.
تذکر: هنگام تمرین لازم است کلیه سرویس ها از محل مجاز آنها اجرا شوند تا در شرایط مسابقه به تمرین
بپردازيد و با شرایطی از قبیل ارتفاع تور، طول زمین، مناطق زمین و..... خود را منطبق سازيد و مهارت را
افزایش دهيد.
تمرین 3: تعدادى از شما در انتهاى سمت راست زمین و تعداد دیگرى در انتهاى سمت چپ مستقر
مى شويد. ابتدا به طور دلخواه هر یک از سرویس هاى )ساده تنیسى( را تمرین کنيد. آنگاه براى افزایش دقت
به داخل زمین برويد، به عنوان هدف سرویس هاى مقابل را دریافت نمایید. پس از اجرای تکرارهاى متوالى
باید محل را تغییر دهيد.
سرویس نوع سوم: سرویس پرشی
نحوه انجام این سرویس به صورت زیر می باشد:
1 از سه متر پشت خط انتهای کار را شروع کنید.
2 توپ را بالا پرتاب کنید تا به بالاترین سطح خود و پشت خط انتهایی برسد و به توپ در جلو رفتن
چرخ بدهید.
3 در طول جلو رفتن، بازوان را به عقب بکشید )با هدف پرش(.
4 بعد از پرش بازوی ضربه زننده را عقب بکشید و آرنج را بالا ببرید.
5 ماهیچه های شکم را منقبض و شانه ها را بکشید و بازوی ضربه زننده را به جلو و بالا چرخش دهید.
پودمان 1 : والیبال
6 تا حد امکان به نیمه پایین توپ ضربه بزنید.
7 برای اضافه کردن چرخش، توپ را با چرخشی به جلو و بالا با کف دست بزنید.
8 به دنبال آن به عقب زمین و موقعیت دفاعی برگردید.
قبل از پرتاب توپ به بالا لازم است نکات زیر را در نظر داشته باشيد: هدف خود را در زمین حریف
نشانه بگیریم. قبل از پرتاب توپ به لبه بالایی تور نگاه کنیم تا ارتفاع مناسب را پیدا نماییم.
هرچه مرکز تماس دست با مرکز توپ هنگام ضربه موافق هم باشند سرویس اجرا شده موج بیشتری
خواهد داشت. )منظور از موج توپ، حرکت عرضی توپ هنگام رفتن به سمت زمین حریف می باشد.(
نکته
مزایای سرویس پرشی
سرعت توپ بالاست و در ارتفاع بالا به توپ ضربه زده می شود، بنابراین زمان عکس العمل دریافت کننده ها
کاهش می یابد.
م یتواند باعث افزایش اثربخش و کارآمدی سیستم دفاع تیم شود. چون معمولاً سرویس پرشی قدرتمند
دریافت اول تیم حریف را دچار مشکل می کند، در نتیجه مهاجم سرعتی زن از مدار حمله خارج خواهد شد و
پاس برای مهاجمان کناری ارسال می شود، که در این حالت شناسا یي مهاجم و ایجاد 2 دفاع یا دفاع 2 نفره
ممکن خواهد بود.
معایب سرویس پرشی
به خاطر اینکه پرتاب مناسب و یکنواخت در این نوع سرویس مشکل است، ریسک آن به نسبت بالاتر
می باشد.
سرویس پرشی چرخشی نیازمند نیروی جسمانی زیادی است و به همین دلیل در طول یک مسابقه
طولانی، ممکن است ایجاد خستگی بیش از حد کند که منجر به کاهش قدرت، سرعت و کارآیی خواهد شد.
کنترل مسیر سرویس و زدن سرویس هدفمند و دقیق بسیار دشوار است.
همین طور که احتمال کسب امتیاز مستقیم در این نوع سرویس بیش از سرویس های دیگر است، احتمال
خطای بیش از حد نیز در این نوع سرویس )به نسبت دیگر انواع سرویس( وجود دارد.
چرخش شانه تماس و ضربه پرتاب توپ
به توپ
گام آخر پرش آغاز قدم
برداشتن
خطاهای سرویس در والیبال
1 از وقتی که داور سوت زد شما 8 ثانیه فرصت دارید که به توپ ضربه بزنید، در غیر این صورت خطا
محسوب می شود؛
2 یکی از خطاهای دیگر، قرار نگرفتن در منطقه سرویس می باشد.
3 هنگامی که پای سرویس زننده روی خط قرار بگیرد.
4 در صورتی که ضربه سرویس را با دو دست خود بزنید.
5 وقتی که ضربه را می زنید توپ را رها نکنید.
هنگام تمرین سرویس، خصوصاً سرویس آبشاری، باید کاملاً عضلات کتف را گرم کرد. زیرا در غیر این
صورت فشارهاى وارد بر کتف احتمال به وجود آوردن آسیب هاى شایع این عضو را فراهم مى سازد.
در هنگام تمرین سرویس زدن بازیکنان باید آگاهی کامل نسبت به هم و زدن سرویس داشته باشند تا
توپ به طور ناگهانى به سر و صورت آنها اصابت نکند.
پس از اتمام تمرینات، تأکید می شود کلیه وسایلى که از آنها به عنوان هدف استفاده شده از زمین خارج
شود، تا در ادامۀ تمرین این وسایل براى شما مشکلى فراهم نسازد.
پس از اجرای سرویس )ضربه زدن به توپ( دست خود را به دنبال توپ تا ناحیه ران ادامه دهيد. این
امر موجب مى شود که عضلات کتف در مسیر صحیح حرکت کند و از وارد آمدنِ آسیب بر این عضو
جلوگیرى نماید.
نکات ایمنی
پودمان 1 : والیبال
ارزشیابی سرویس
هنرجو انواع مختلف سرویس زدن )ساده و چکشی و پرشی موجی و پرشی( تعداد 10 سرویس به مناطق
مشخص شده زمین ارسال کند.
درجات ارزشیابی
خوب: از هر نوع سرویس )ساده، چکشی و پرشی موجی و پرشی( از 10 سرویس تعداد )بیش از 8( را
به مناطق مشخص شده بزند.
متوسط: از هر نوع سرویس )ساده، چکشی و پرشی موجی و پرشی( از 10 سرویس تعداد ) 5 الی 8( را
به مناطق مشخص شده بزند.
ضعیف: از هر نوع سرویس )ساده، چکشی و پرشی موجی و پرشی( کمتر از 5 سرویس را به مناطق
مشخص شده بزند.
یادآوری
ردیف اصول پايه نکته های بيومکانيکی خطاهاي رايج
انگشتانبا یک سطح ناصاف با توپ برخورد
می کند.
پای مخالف دست ضربه زننده
جلوتر بوده و زانوها کمی خم
باشند.
اتخاذ یک وضعیت با ثبات و
۱ با تعادل
پرتاب توپ در محدوده بدن، با مچ دست در هنگام تماس با توپ شل است.
ارتفاعی که خیلی بلند نباشد.
پرتاب توپ با ارتفاع مناسب
۲ و مقابل دست ضربه زننده
پرتاب برای ضربه زدن خیلی کوتاه یا خیلی بلند
است.
آرنج بالا و مچ و انگشتان کاملاً
سفت و منقبض باشند.
حرکت سریع دست و زدن
۳ ضربه هدفمند به توپ
پای موافق دست ضربه زننده جلوتر قرار دارد.
به دلیل تماس انگشتان با توپ، قدرت و شتاب
توپ کم م یشود.
حرکت به سمت محل استفاده از تمام بدن برای ارسال
۴ توپ گیری
تکنیک آبشار )اسپک یاحمله(در والیبال
به نظر شما پرتحرک ترین و مهیج ترین و لذت بخش ترین مهارت والیبال کدام تکنیک است؟
امتیازآورترین مهارت در والیبال کدام تکنیک می باشد؟
به نظر شما قدرتمندترین ضربه در والیبال کدام ضربه است؟
به نظر شما مؤثرترین راه برای پیروزی در یک رالی والیبال چیست؟
قوی ترین اسلحه برای حمله به حریف در والیبال کدام تکنیک است؟
پرسش
تعریف آبشار )اسپک یا حمله(
آبشار ضربه محکم و سریعی است که در هنگام بازی، اسپک زننده با یک دست به توپ زده و آن را از روی
تور به طرف میدان حریف فرود می آورد. اسپک مهارت بی نظیری در والیبال است که عامل ایجاد هیجان و
خوشحال کنندگی جمعیت تماشاچی است.
تکنیک اسپک در والیبال یکی از بهترین ضربات است، ضربه ای که مهاجم با پریدن و تمام قدرت به توپ
م یزند و توپ را وارد زمین حریف می کند.
این تکنیک همواره مورد توجه فراگیران، بازیکنان و علاقه مندان به این ورزش است. اصولاً بازیکنان در
هنگام بازی از اجرای صحیح و موفقیت آمیز این تکنیک لذت بیشتری می برند.
با نگاه کردن به تصاویر صفحه بعد با هم بحث کنید:
تصاویر صفحه بعد را بررسی كنيد و بگویید که تفاوت در چیست؟
در كدام رشته هاي ورزشی دیگر تکنیک آبشار مشابه اسپک والیبال وجود دارد؟
پرش سه گام درکدام رشته های ورزشی کاربرد دارد؟
بحث کنید
پودمان 1 : والیبال
آبشار پرتحرک ترین و مهیج ترین قسمت مهارت های والیبال است. تکنیک زدن آبشار بسیار مهم است. باید
طوری به تور نزدیک شوید که بتوانید در حد امکان به بالاترین ارتفاع بپرید. بنابراین باید به اندازه کافی با تور
فاصله داشته باشید. نزدیک شدن به تور حداقل از فاصله 3 متری آن آغاز می شود و معمولاً با سه گام انجام
می گیرد. آغاز پرش با هر دو پا انجام می شود.
مراحل آموزش آبشار) اسپک یا حمله(
مراحل اجرای تکنیک آبشار )اسپک یا حمله( در والیبال
راست دست ها: حرکت سه گام )پای چپ، پای راست، جفت( بال زدن پرش ضربه به توپ فرود
چپ دست ها: حرکت سه گام )پای راست، پای چپ، جفت( بال زدن پرش ضربه به توپ فرود
پودمان 1 : والیبال
2 مرحله دوم: نحوه گام برداشتن و اجرای گام هاست تا با توپ هماهنگ شود. به نوعی که گام برداشتن
باید سریع و قدرتمند همراه با زیر نظر گرفتن مسیر حرکت توپ پاس داده شده باشد. در هنگام حرکت به
سمت تور فاصله گام ها رفته رفته زیادتر می شود و در آخرین گام که به صورت جفت انجام می شود پاها از
ناحیه مفصل زانو خمیدگی بیشتری پیدا می کنند تا بتوانيد پرش عمودی اجرا کنيد.
ساختار حرکت برای حمله از بخ شهای زیر تشکیل شده است:
1 مرحله اول: حرکت از موقعیت مهاجم و تمرکز و توجه کامل به دستان پاسور می باشد و وضعیت
مناسب برای شروع حرکت معمولاً 3 یا 4 متری تور و آغاز آن از کنار خط طولی می باشد. حرکت و سرعت
گام ها بستگی به نوع پاس )از نظر ارتفاع و سرعت( دارد. در این حالت تنظیم گام ها در ایجاد هماهنگى بین
فراگیر و توپ نقش اساسى دارد.
3 مرحله سوم: آوردن پای عقب کنار پای جلو می باشد که با تماس پاشنه پا با زمین و باز شدن پشت
به عقب انجام می گیرد. در این مرحله هر دو دست با قدرت به طرف جلو و بالا حرکت می کند، حداکثر ارتفاع
و تعادل را برای آبشار زدن مهیا کند و شما بدون اینکه زیاد به جلو بروید باید به بالاترین ارتفاع ممکن بپرید.
4 مرحله چهارم: لحظه ای است که پرش انجام می شود. پرشی که همراه باحرکت مناسب و قدرتمند
دستان باشد و براى اینکه بتوانید پس از انجام آخرین گام، پرش )عمودی( موفقى داشته باشید. از حرکت دس تها
ب هطرف جلو و خم کردن زانوها کمک بگیرید. بدن فراگیرنده در هوا نسبت به تور حالت قوس محدب دارد و دست
ضربه زننده به سمت عقب کشیده می شود و دست غیرضربه برای حفظ تعادل در بالا قرار داده می شود.
5 مرحله پنجم: حرکت مناسب دست و ضربه هدفمند به توپ، همراه با زیر نظر گرفتن وضعیت دفاع
روی تور می باشد. دست ها در هنگام ضربه )بعد از بال زدن و پرش( از پشت به سمت جلو کشیده شده و در
نقطه اوج به توپ ضربه وارد می شود. در این حالت وضعیت بدن از حالت قوس محدب به قوس مقعر تغییر
شکل داده و همواره در هنگام ضربه، توپ باید در جلوی بدن و در دید باشد. پشت سر یا بالای سر بودن توپ،
تعادل در ضربه زننده را بر هم زده و عملکرد مناسب در اجرای اسپک را از بازیکن می گیرد.
همچنین در این مرحله دست چپ برای تعادل )اگر راست دست هستید( استفاده می شود و دست راست
به طرف بالا رفته و از آرنج خم می شود تا بیشترین فاصله ممکن را با توپ داشته باشد و توپ در بیشترین
ارتفاع قابل دسترسی با دست باز زده می شود. سعی کنید مچ دستتان راحت باشد. دست شل نباشد و انگشتان
محکم بوده ولی سفت نباشد. حرکت دست باید سریع و تهاجمی باشد.
بعد از همه اینها شما باید سعی کنید ضربه ای بزنید که تیم مقابل قادر به برگرداندن آن به زمین شما
نباشد. بعد از زدن توپ دست به حرکت خود ادامه می دهد تا عمل ضربه زدن کامل باشد.
6 مرحله ششم: فرود با تعادل و حرکت به سمت موقعیت مناسب برای ادامه بازی می باشد. در این
مرحله بعد از زدن توپ با تور تماس پیدا نکنید و مواظب باشید پایتان وارد زمین تیم مقابل نشود. در هنگام
فرود ابتدا پنجه ها سپس کف پا و در پایان پاشنه ها با زمین تماس پیدا می کنند و فرود حتی المقدور در جهت

تور باشد که حرکت بازیکنان مقابل در مسیر دید او باشد.
 
بالا