نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد ترجمه

بالا