نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد توسط تیم منتقدان انجمن

عقب
بالا