نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد توسط تیم منتقدان انجمن

بالا