نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ترجمه کمیک

عقب
بالا