سخن بزرگان سهروردی

 • نویسنده موضوع A.Hamzeh
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 2
 • بازدیدها 115
 • Tagged users هیچ

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,490
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #1
دوستی هیچ کس صافی نگردد تا دوستی از مشوب کدورت نگاه دارد . و این چنین دوست خالص کجا یابم ؟


دوستی های این روزگار چون بازرگانی شده است : آن وقت بر دوستی شوند که حاجتی پدید آید و مراعات این دوست فرو گذارند ، چون بی نیازی پدید آید .

ای برادران حقیقت ، خویشتن همچنان فراگیرید که خارپشت باطن های خویشتن را به صحرا آورد و ظاهرهای خود پنهان کند . که به خدای که باطن شما آشکار است و ظاهر شما پوشیده .

ای برادران حقیقت ، همچنان از پوست برون آیید که مار بیرون آید و همچنان روید که مور رود . که آواز پای شما کس نشنود .

 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,490
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #2

بر مثال کژدم باشید که پیوسته سلاح شما پس پشت شما بود . که شیطان از پس برآید .

زهر خورید تا خوش زیید . مرگ رادوست دارید تا زنده مانید .

پیوسته می پرید و هیچ آشیانه معین مگیرید ، که همه مرغان را از آشیانه ها گیرند . و اگر بال ندارید که بپرید ، به زمین خیزیدچندان که جای بدل کنید .

همچون شتر مرغ باشید که سنگهای گرم کرده فرو برد . و چون کرکس باشید که استخوان های سخت فرو خورد و همچون سمندر باشید که پیوسته میان آتش باشد ، تا فردا آتش به شما گزندی نکند .

 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,490
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #3
همچون شب پره باشید که به روز بیرون نیاید ، تا از دست خصمان ایمن باشید .

ای برادران حقیقت ، هیچ شگفت نبود اگر فریشته فاحشه نکند و بهیمه کار زشت کند ، که فریشته آلت فساد ندارد و بهیمه آلت عقل ندارد . بل که شگفت کار آدمی است که فرمانبر شهوت شود و خویش را سخره ی شهوت کند ، با نور عقل . و به عزت بار خدای ، آن آدمی که به وقت حمله ی شهوت قدم استوار دارد از فرشته افزون است و باز ، کسی که منقاد شهوت بود از بهیمه بس بتر است .

هیچ امن ورای احتیاط نیست و هیچ حصن استوارتر از بدگمانی . و ماندن بسیار عمر ضایع کردن است و دشمنان بر اثر ما همیآیند و خبرها همی پرسند .

بند از پای شما همان گشاید که بسته است .

هر چیزی که هست عاقبت با شکل اول رود .

چون مذهب و اعتقاد پاک است مرا / از طعنه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا