مطالب جالب پیشگویی خارق العاده شاه نعمت الله ولی 2

 • نویسنده موضوع Michel
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 26
 • بازدیدها 2,351
 • کاربران تگ شده هیچ

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
این شعر اعجاب انگیز دیگر که در مورد اتفاقات جهانی و همچنین ایران در حدود 700 سال قبل سروده شده بیانگر واقعیاتی است که برخی از آنها واقع شده و بعضی در شرف وقوع هستند
شایان ذکر است کلیه ابیات بدون تغییر از نسخه دستی متعلق به سال 1947 عینا منتقل شده و با توجه به بررسی این حقیر قدیمی ترین نسخه ای که پیدا نمودم میباشد.نسخه های بدست آمده قبلی همگی مخدوش و دست خورده بودند پس از ذکر آنان خودداری نمودم.
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
پارینه قصه شوئم از تازه هند گوئم
افتاد قرن دویم که افتد از زمانه

صاحب قران ثانی اولاد گورگانی
شاهی کند اما شاهی چو رستمانه

عیش و نشاط اکثر گردد مکان بخاطر
گم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه

تا مدت سه صدسال در ملک هند بنگال
کشمیر، شهر هوپال گیرند تا کرانه

گیرند ملک ایران بلخ و بخارا تهران
آخر شوند پنهان، باطن درین جهانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
تا هفت پشت ایشان در ملک هند و ایران
آخر شوند پنهان در گوشه نهانه

بعد از سه صد نه ، بینی تو حکم گورگانی
چون اصحاب کهف گردد در کهف غائبانه

آن آخری زمانه آید درین جهانه
شهباز سدره بینی از دست رایگانه

آن راجگان جنگی مئی خورمست بهنگی
در ملکشان فرنگی آیند تاجرانه

رفته حکومت ازشان آید بغیر مهمان
اغیار سکه رانند از ضرب حاکمانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
بینی تو عیسوی را بر تخت پادشاهی
گیرند مومنان را از حیله و بهانه

صدسال حکم ایشان در ملک هند میدان
من دیدم ای عزیزان این نکته غائبانه

اسلام اهل اسلام گردد غریب و حیران
بلخ و بخارا طهران در هند سند میانه

در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند
در علم فقه و تفسیر غافل شوند بیگانه

بعد آن شود چون جنگی از روسیان و جاپان
جاپان فتح یابد بر ملک روسیانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
هردو چون شاه شطرنج هریک بساط بی سنج
مردان میان جویند از بهر صلحنامه

سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند
صلح کنند اما ، صلح منافقانه

برکوه قاف میدان روسی شود حکمران
خوارزم دخیوه تک آن گیرند تا کرانه

بر ملک مصر و سودان بخارا هم کوهستان
لبنان شهر کرخ ،گیرند آستانه

بر بحرخضرگیلان قابض شوند آنان
هم چین و تخت ایران گیرند بی ایمانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
از پادشاهی اسلام عبدالحمید نامی
چون کیقباد کسری عادل شاه زمانه

بهر حمایت اسلام برخیزد برای جهاد
بعد از حمید گردد سلطان عامیانه

بر او نصاری اعداء هرسو غلو نمایند
پس ملک او بگیرند از حیله و بهانه

بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس
بر تخت پادشاهی نشیند چون ناگهانه

از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر
چون این شود برابر این حرف باین بیانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
قتل عظیم سازند در دشت مرو میرند
برقوم ترکمانان آیند غالبانه

قتل عظیم ثانی در عهد اوکمالی
کفار غلبه یابند بر وی ظاهرانه

آخر حبیب الله ،صاحب قران من الله
گیرد زنصرت الله شمشیر از میانه

گردد زنو مسلمان غالب با فضل رحمان
یعنی که قوم عثمان باشند شادمانه

طاعون و قحط یکجا گردد به هند پیدا
پس مومنان بمیرند هر جا ازین بهانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت
جاپان تباه گردد یک نصف ثالثانه

دوکس بنام احمد گمراه کنند بی حد
سازند از دل خود تفسیر فی القرآنه

تا چار سال جنگی افتد به بر غربی(جنگ جهانی اول)
فاتح الف گردد بر جیم فاسقانه

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد
یک صد و سی و یک لک، باشد شمار جانه

اظهار صلح باشد چون صلح پیش بندی
بل مستقل نباشد این صلح در میانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #9
ظاهر خموش لیکن پنهان کنند سامان
جیم و الف مکرر ،رو در مبارزانه (جیم شاید جرمن)

وقتیکه جنگ جاپان با چین افتان باشد
نصرانیان به پیکار آیند با همانه

قوم فرنسوی را برهم نمود اول
با انگلیس و اطالین گیرند خاصمانه

پس سال بست و یکم آغاز جنگ دویم
مهلک ترین اول ،باشد به جارحانه

امداد هندیان هم از هند داده باشند
لاعلم ازین که باشد، آن جمله رایگانه
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #10
آلات برق پیما اسلاح حشر برپا
سازند اهل حرفه مشهور آن زمانه

باشی اگر به مشرق شنوی کلام مغرب
آید سرود غیبی ،بر طرز عرشیانه

دو الف وروس وهم چین مانند شهد شیرین
برالف وجیم اولی،هم جیم ثانیانه (شاید انگلستان.امریکا.روسیه.چین ایتالیا.جرمن.جاپان)

این غزوه تا به شش سال باشد همه برین سال
از آب شور و نمکین ، چون دشت وحشیانه (شاید جنگ جهانی دوم)

نصرانیان که باشند هندوستان سپارند
تخم بدی بکارند ازفسق جاودانه
 
امضا : Michel

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 1, کاربر: 0, مهمان: 1)

عقب
بالا