سلام! به انجمن رمان نویسی یک رمان خوش آمدید.

جهت استفاده از امکانات مجموعه ثبت نام کنید.

یا ثبت‌نام

کاربرد هشتگ Text

 1. امینِ مدالخور

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— The less you say the more your words will matter هر چه کمتر بگویید، کلمات شما اهمیت بیشتری خواهند داشت ―――———―――———―― #XSTP
 2. امینِ مدالخور

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— The less you say the more your words will matter هر چه کمتر بگویید، کلمات شما اهمیت بیشتری خواهند داشت ―――———―――———―― #XSTP
 3. امینِ مدالخور

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Text ―――—— Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path همه طوفان ها برای مختل کردن زندگیت نیستن، بعضیاش برای تمیز کردن راهت هستن. ―――———―――———―― #XNFP
 4. امینِ مدالخور

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――—— Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path همه طوفان ها برای مختل کردن زندگیت نیستن، بعضیاش برای تمیز کردن راهت هستن. ―――———―――———―― #XNFP
 5. امینِ مدالخور

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—― If you don't like me, turn your head and walk away. Simple as that! اگر از من خوشت نمیاد، سرت رو برگردون و برو. به همین سادگی! ―――—――———――——― #XNTJ
 6. امینِ مدالخور

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—― If you don't like me, turn your head and walk away. Simple as that! اگر از من خوشت نمیاد، سرت رو برگردون و برو. به همین سادگی! ―――—――———――——― #XNTJ
 7. امینِ مدالخور

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Text ―――—— Wish it would be like previous days كاش ميشد بازم مثل سابق شد. ―――———―――———―― #XNFJ
 8. امینِ مدالخور

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――—― No time for gossip, distractions. وقتی براى غيبت كردن و حواس پرتى ندارم. ―――—――———――——― #XNTP
 9. امینِ مدالخور

  ENTP مجادله گر | ENTP

  ៕ #Text ―――—― No time for gossip, distractions. وقتی براى غيبت كردن و حواس پرتى ندارم. ―――—――———――——― #XNTP
 10. .ડꫀꪀ

  MBTI مطالب کلی و دیالوگ‌هایی مربوط به XXFX

  #Text ―――—— A person who truly loves you will never let you go or give up on you, no matter how hard the situation is. کسی که واقعاً تو رو دوست داره، هر چقدر هم که شرایط سخت باشه، هرگز تو رو رها نمیکنه یا ازت دست نمی کشه. ―――———―――———―― . #XXFX
 11. .ડꫀꪀ

  MBTI مطالب کلی مربوط به XXTX

  #Text ―――—— Do your best, all they can do is judge تو بهترین خودت باش، تنها کاری که اونا میتونن انجام بدن، قضاوت کردنه. ―――———―――———―― . #XXTX
 12. اِنزوا؛

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  من خیلی از دوستام رو از دست دادم چون من کسی‌ام که این وسط سرد میشم، با اولین اشتباه خسته میشم و از همه مهمتر، هرگز نمیبخشم! از طرف‌ یه ISTP #Text
 13. خواهرِ امینِ مدالخور

  ISTJ تدارکاتچی | ISTJ

  ៕ #Text ―――—— be proud of how far you've come به پیشرفت خودت افتخار کن. ―――———―――———―― #XSTJ
 14. امینِ مدالخور

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—— Sad people have retentive memory, they all know exactly when they died. حافظه آدم های غمگین قویست، می دانند کجای آن روز، مُردند. ―――———―――———―― #XNTJ
 15. امینِ مدالخور

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—— Sad people have retentive memory, they all know exactly when they died. حافظه آدم های غمگین قویست، می دانند کجای آن روز، مُردند. ―――———―――———―― #XNTJ
عقب
بالا