کاربرد هشتگ Text

 1. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—— Life is an adventure so don't expect straight roads زندگى يه ماجراجويیه؛ انتظار جاده هاى صاف رو نداشته باش. ―――———―――———―― ᚚ . #XNTJ
 2. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— if my mouth don’t say it, my face definitely will. اگر دهنم چیزی رو نگه، صورتم قطعاً خواهد گفت. ―――———――――――—— ᚚ . #XSTP
 3. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—— Your truest friends are the ones who will stand by you in your darkest moments, because they're willing to brave the shadows with you, and in your greatest moments, because they're not afraid to let you shine. واقعی ترین دوستان تو کسانی هستن که در تاریک ترین لحظاتت کنارت خواهند...
 4. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――——— Hey You. Stop getting sad over small things. stop getting emotional over things you can't control. It's time for you to be happy again. You deserve happiness هی تو. از غمگین شدن به خاطر چیزهای کوچک دست بردار. دست از احساساتی شدن برای چیزهایی که نمیتونی کنترلشون کنی بردار. وقتش...
 5. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—— When you look to hell you undrestand it's as same as world وقتی به جهنم نگاه کنی، میفهمی که درست شبیه به دنیاست. ―――———―――———―― ᚚ MBTISUB . #XNTJ
 6. -Aras

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――——— In the words of Mahmoud Darwish: I will not leave anyone, but I will not take the hand of anyone who wants to leave! -به قول محمود درویش: من کسی را ترک نمی کنم اما دست کسی را هم که بخواهد برود، نمی گیرم!
 7. -Aras

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――——— In the words of Mahmoud Darwish: I will not leave anyone, but I will not take the hand of anyone who wants to leave! -به قول محمود درویش: من کسی را ترک نمی کنم اما دست کسی را هم که بخواهد برود، نمی گیرم!
 8. -Aras

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— You may lose people you love. You may lose the things you have. But whatever happens, never lose yourself." ممکنه افرادی که دوست داری ر‌و از دست بدی. ممکنه چیزایی که داری رو از دست بدی. اما هر اتفاقی هم که افتاد، هرگز خودتو گم نکن."
 9. -Aras

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— You may lose people you love. You may lose the things you have. But whatever happens, never lose yourself." ممکنه افرادی که دوست داری ر‌و از دست بدی. ممکنه چیزایی که داری رو از دست بدی. اما هر اتفاقی هم که افتاد، هرگز خودتو گم نکن."
 10. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— The less you say the more your words will matter هر چه کمتر بگویید، کلمات شما اهمیت بیشتری خواهند داشت ―――———―――———―― #XSTP
 11. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— The less you say the more your words will matter هر چه کمتر بگویید، کلمات شما اهمیت بیشتری خواهند داشت ―――———―――———―― #XSTP
 12. Amin

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Text ―――—— Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path همه طوفان ها برای مختل کردن زندگیت نیستن، بعضیاش برای تمیز کردن راهت هستن. ―――———―――———―― #XNFP
 13. Amin

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――—— Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path همه طوفان ها برای مختل کردن زندگیت نیستن، بعضیاش برای تمیز کردن راهت هستن. ―――———―――———―― #XNFP
 14. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—― If you don't like me, turn your head and walk away. Simple as that! اگر از من خوشت نمیاد، سرت رو برگردون و برو. به همین سادگی! ―――—――———――——― #XNTJ
 15. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—― If you don't like me, turn your head and walk away. Simple as that! اگر از من خوشت نمیاد، سرت رو برگردون و برو. به همین سادگی! ―――—――———――——― #XNTJ
عقب
بالا