کاربرد هشتگ Text

 1. .MOON.

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Text ―――—— If someone wants you in their life, they’ll hold you there... اگه کسی تو رو تو زندگیش بخواد، همونجا نگهت میداره. ―――———―――———―― #XSFP
 2. mel mel

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Text ―――—— psychology says: you don't really need someone to complete you you only need someone to accept you completely. روانشناسی میگه: تو واقعاً به کسی نیاز نداری که کاملت کنه، تو فقط به کسی نیاز داری که تو رو به طور کامل بپذیره. ―――———―――———―― #XSFP
 3. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— At the end of the day, you can either focus on what's tearing you apart or what's holding you together. در انتهای روز هم میتونی روی اون چیزی که داره تورو از هم میپاشه تمرکز کنی هم میتونی روی چیزی ک تورو سرپا نگه میداره تمرکز کنی. ―――———―――———―― #XSTP
 4. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— At the end of the day, you can either focus on what's tearing you apart or what's holding you together. در انتهای روز هم میتونی روی اون چیزی که داره تورو از هم میپاشه تمرکز کنی هم میتونی روی چیزی ک تورو سرپا نگه میداره تمرکز کنی. ―――———―――———―― ᚚ @MBTISUB . #XSTP
 5. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— It's never too late to change the road you're on. هیچ وقت برای تغییر مسیرت دیر نیست. ―――———―――———―― #XSTP
 6. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— It's never too late to change the road you're on. هیچ وقت برای تغییر مسیرت دیر نیست. ―――———―――———―― #XSTP
 7. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— Be real with me or just leave me alone با من واقعی باشید یا منو تنها بذارید. ―――———―――———―― #XSTP
 8. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— Be real with me or just leave me alone با من واقعی باشید یا منو تنها بذارید. ―――———―――———―― #XSTP
 9. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— my silence means i'm tired of everything. سکوت من به این معنیه که از همه چیز خسته شدم. ―――———―――———―― #XSTP
 10. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Text ―――—— my silence means i'm tired of everything. سکوت من به این معنیه که از همه چیز خسته شدم. ―――———―――———―― #XSTP
 11. Amin

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――—— be careful with your words, once they are said, they can be only fogiven, not forgotten. مواظب حرف هات باش، وقتی گفته شد، فقط میشه بخشیدش، نه فراموشش کرد. ―――———―――———―― #XNFP
 12. Amin

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Text ―――—— be careful with your words, once they are said, they can be only fogiven, not forgotten. مواظب حرف هات باش، وقتی گفته شد، فقط میشه بخشیدش، نه فراموشش کرد. ―――———―――———―― #XNFP
 13. Amin

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Text ―――— Making others happy through kindness of speech is a sign of true greatness. -Paramahansa Yogananda خوشحال کردن دیگران با گفتار محبت آمیز نشانه ای از تکامل واقعی است. ―――———―――——――— #XXFX
 14. Amin

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――— Making others happy through kindness of speech is a sign of true greatness. -Paramahansa Yogananda خوشحال کردن دیگران با گفتار محبت آمیز نشانه ای از تکامل واقعی است. ―――———―――——――— #XXFX
 15. Amin

  ENFJ قهرمان | ENFJ

  ៕ #Text ―――—— Treat me soft and tender Love me hard and true با من نرم و لطیف رفتار کن من را سخت و واقعی دوست بدار ―――———―――———―― #XNFJ
بالا