نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

انتقاد، پیشنهاد، مشکل

بالا