نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

سایر زبان ها

بالا