نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

سایر زبان‌های اروپایی

بالا