نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

سایر زبان‌های آسیایی

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
52
عقب
بالا