نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تفسیر شعر

بالا