نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

آداب و رسوم

بالا