نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

فیلمنامه

عقب
بالا