نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

یادگزاره‌های کامل شده

بالا