نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متوسطه اول

بالا