Drag to reposition cover

کلاس اقتصاد|مدرسه‌ یک رمان

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
سال تحصیلی جدید رو تبریک میگم. از امروز آموزش رو شروع میکنیم.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
فصل اول اقتصاد چیست؟
چرا علم اقتصاد را می آموزیم ؟
اهداف و مأموریت های انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین عبارت است از: 1 -آبادانی زمین 2 -رفع نیازهای خود،خانواده و دیگران
دریک تصویر ساده از حیات انسان با دو مفهوم روبه رو می شویم: 1 -نیازهای انسان 2 -منابع و امکانات  دانش اقتصاد کمک می کند تا انسان بهترین انتخاب را در استفاده از منابع و امکانات داشته باشد.
اقتصاد به سواالتی چون ، چه چیزی را با چه روشی توسط چه کسی برای چه کسی در چه زمانی و به چه مقداری تولید یا مصرف کنیم پاسخ می دهد .
نیازهای انسان:
محرک انسان برای فعالیت و تالش نیازهای او می باشد.  انسان بعد از رفع نیاز احساس رضایت می کند اما احساس بی نیازی به او دست نمی دهد چون انسان موجودی کمال جو می باشد.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
انواع نیاز انسان عبارتند از:
1 -نیازهای مادی و اولیه : نیازهایی که انسان برای زنده ماندن به آنها نیازدارد. (خوراک،پوشاک،مسکن،امنیت و ...)
2 -نیازهای غیرمادی وثانویه : نیازهایی که انسان را به کمال می رساند . (نیازهای عاطفی،علمی،فرهنگی،دینی و ...)
پیامد توقف انسان در نیازهای مادی و حیوانی عبارتند از: 1 -تبدیل کمال جویی به سیری ناپذیری( مانند کسی که می خواهد تشنگی خود را با آب دریا برطرف کند.) 2 -خلق نیازهای کاذب: پیامد پیگیری نیازهای کاذب و زیاده روی در رفع نیازهای مادی توقف و انحطاط انسان می باشد.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
ادامه جزوه مطالب فصل اول رو فردا میذارم. سوالی بود بپرسید.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
پیامد توقف انسان در نیازهای مادی و حیوانی عبارتند از: 1 -تبدیل کمال جویی به سیری ناپذیری( مانند کسی که می خواهد تشنگی خود را با آب دریا برطرف کند.) 2 -خلق نیازهای کاذب
پیامد پیگیری نیازهای کاذب و زیاده روی در رفع نیازهای مادی توقف و انحطاط انسان می باشد.
منابع و امکانات :
نکات مهم درمورد منابع وامکانات عبارتند از:
1 -منابع وامکانات محدودند. 2 -منابع وامکانات قابلیت مصرف متعدد دارند.
علت محدودیت منابع وامکانات عبارتند از:
1 -ناشناخته بودن ذخایز ومنابع وامکانات 2 -محدودیت دانش فنی بشر 3 -عدم استفاده ی صحیح گذشتگان از منابع وامکانات
علت حفظ و صیانت از منابع وامکانات ورعایت عدالت بین نسلی این است که :
یکی از دالیل محدودیت منابع وامکانات استفاده ناصحیح گذشتگان از منابع وامکانات می باشد.
مفهوم کمیابی : اقتصاددانان ازمحدودیت منابع وامکانات و قابلیت استفاده متعدد آنها با عنوان کمیابی یاد می کنند.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
مسئله اقتصادی

موضوع علم اقتصاد عبارت است از : انتخاب
موضوع علم اقتصاد انتخاب است زیرا :
1 -نیازهای انسان نامحدودند. 2 -منابع و امکانات محدودند و قابلیت مصرف متعدد دارند . 3 -پس انسان باید با انتخاب بهترین روش و بهترین مکان استفاده از منابع و امکانات ، بیشترین منافع را برای خود و جامعه تأمین نماید.

بهترین استفاده از منابع و امکانات عبارت است از:
1 -بیشترین منافع را به همراه داشته باشد . 2 -باالترین رفاه را به همراه داشته باشد .
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
مسئله انتخاب
فطرت و سرشت انسان بگونه ای است که در هر انتخابی به دنبال بیشترین منافع و کمترین ضرر است.
انسان گاهی ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کند اما در روش انتخاب هیچگاه اشتباه نمی کند.
ویژگی انسان هایی که عقالنیت محدود دارند عبارت از:
1 -منافع خود را در منافع مادی و حیوانی خالصه می کنند.
2 -نگاه کوتاه مدت دارند.
3 -گاهی در تعیین فهرست و میزان کامل هزینه ها وضررها اشتباه می کنند.
هزینه فرصت :
معنی جمله: افراد وجوامع با هرانتخابی بده-بستان می کنند/ یعنی : افراد وجوامع باانتخاب هرچیزی، چیزهای دیگر را ازدست میدهند.
معنی هزینه فرصت: هزینه فرصت بیانگر انتخاب و منافعی است که آن را با انتخاب دیگر از دست داده ایم.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
تعریف علم اقتصاد
علم اقتصاد: علمی است که انتخاب های بشر را به صورت رابطه ای بین منابع و امکانات محدود که قابلیت مصرف متعدد دارند را با نیازهای نامحدود انسان مطالعه می کند وبا ارائه بهترین انتخاب رفتار فردی و جمعی را مدیریت مینماید.
هدف علم اقتصاد: راهنمایی انسان در انتخاب بهترین روش استفاده از منابع وامکانات است.
علم اقتصاد خود راموظف به مطالعه تغییر اطالعات، انگیزه ها وتوزیع برابر ونابرابر فرصت ها و... می داند زیرا : تمام این موارد در انتخاب های انسان تأثیر دارد.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
علم اقتصاد درباره چه موضوعاتی بحث می کنند؟
موضوع علم شیمی: مواد وتأثیرآن ها بر یکدیگر بررسی می کند .
موضوع علم زیست شناسی: وضیعت گونه های مختلف جانداران را مطالعه می کند .
موضوع علم اقتصاد: تولید،مصرف،تجارت،قیمت و... باروش علمی مطالعه می کند.
نحوه شکل گیری اندیشه اقتصادی: اندیشه اقتصادی حاصل تالش انسان ها،سازمان ها و... در انتخاب بهترین روش استفاده ازمنابع و امکانات است.
نحوه شکل گیری علم اقتصاد: باپیشرفت تمدن بشری اندیشه اقتصادی تکامل یافته وعلم اقتصاد پدیدآمد.
سواالت و دغدغه های مطرح شده برای اقتصاددانان عبارتند از:
1 -چگونه تولیدکنندگان درباره تولید ومیزان هرکاال تصمیم می گیرند.
2 -چرا در برخی کشورها تولید زیادو دربرخی تولید کم است و...
دغدغه ها و سواالت اقتصاددانان عالوه بر بعد اقتصادی دارای ابعاد حقوقی ، سیاسی، اجتماعی و روانشناختی و... نیز هستند.
 

Arefeh_H

ناظر آزمایشی
ناظر ازمایشی
عضویت
3/8/20
ارسال ها
1,487
امتیاز واکنش
14,563
امتیاز
34,373
اهمیت علم اقتصاد:
امروزه علم اقتصاد در بین علوم مختلف جایگاه واالیی دارد و در معتبرترین دانشگاه ها به عنوان یک رشته مهم موردتوجه است.
علم اقتصاد امروزه جزء انتخاب های دانش آموزان نخبه برای ورود به دانشگاه است زیرا :
1 -این رشته عمق علمی باالیی دارد.
2 -این رشته از بازار کارخوبی برخوردار است.
علت بازار کارخوب رشته اقتصاد این است که :
سازمان ها و شرکت ها و...به خدمات و مطالعات اقتصاددانان نیاز دارند .
فور مقالات علمی اقتصادی نشانه این است که: در جهان امروز اهمیت علم اقتصاد ومتخصصان این رشته روزبه روز بیشتر موردتوجه قرار میگیرد.
اقتصاد و آموزه های اسلامی :
ویژگی های دین اسلام عبارتند از:
1 -اسالم دینی کامل است که دنیا وآخرت را با هم در نظر می گیرد ودر پی سعادت واقعی وکامل انسانهاست.
2 -تالش می کند انسان دل به دنیا و مادیات نبندد.
3 -بی اعتنایی به مسائل اقتصادی را قبول ندارد و به دست آوردن آخرت را درگروی از دست دادن دنیا نمی بیند.
4 -عبادت را صرفا به رابطه فرد باخدا محدود نمی کند و به همه ارتباطات افراد ازجمله روابط اقتصادی رنگ عبادت می زند.
5 -دسترس نبودن معاش راخطری برای اعتقادات انسان می داند .
6 -تلاش انسان برای رفع فقر و رسیدن به توانگری را پسندیده و فردی را که برای ارتقا سطح زندگی خانواده وهمنوعانش می کوشد را مانند کسی می داند که در راه خدا جهاد می کند.
7 -اقتصاد را درزندگی مهم می داند اما عقل انسان را برای موفقیت ورسیدن به هدف به تنهایی کافی نمی داند .
دلیل فرستادن پیامبران و فلسفه ارائه دین این است که :
اسلام عقل انسان را به تنهایی برای رسیدن به هدف ، موفقیت و سعادت کافی نمیداند بنابراین با ارائه دین و فرستادن پیامبران و درنظر گرفتن سعادت و نیازهای بشر، روش ها و قوانینی را معرفی میکند تا انسان ها با کمترین هزینه به پیشرفت و سعادت برسند.
 
بالا