واژه آموزش کلمات صحبت کردن روزمره کردها

 • نویسنده موضوع رایکا
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 5
 • بازدیدها 157
 • کاربران تگ شده هیچ

رایکا

مدیر بازنشسته زبان
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
13/6/22
ارسالی‌ها
523
پسندها
1,324
امتیازها
9,073
مدال‌ها
16
سن
20
سطح
11
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
 • ماناێ چه ن که لیمه : ئێرنگه : اکنون / ده روه چ : دریچه / ئاسوو رووشن : افق روشن
 • ئه ژ ناسی = می شناسی
 • درک = درختچه خاردار
 • دار = درخت
 • هروم = نشست کردن
 • چپاله = سیلی
 • گورمچ = مشت
 • خیر = گرد
 • لچ = لب
 • چنجک = هسته = دانه
 • صباح = چهره
 • له چه ر= شرور
 • شومی = هندوانه
 • دیره =ئیره = اینجا
 • ئیگل = این دفعه
 • چل نو من = فراوان
 • پرچ = موهای جلو کله انسان
 • مه میل = مشتری
 • ده له شر = بچه مظلوم
 • شلپی تری = بی نظم
 • ده قه مه قه = بگو مگو
 • ده گه = بلا
 • ده م سری = طرفداری
 • خاودلوف = چرت
 • فیر (fer ) = جستجو
 • چرچ (cherch)= چرت
 • سیزیرگه (cezergah)= بخود لرزیدن
 • ویریا (viria) = هوشیار
 • پیس (pis) = بد کثیف نجس
 • ایواره ( evarah ) = عصر
 • ویشم...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

رایکا

مدیر بازنشسته زبان
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
13/6/22
ارسالی‌ها
523
پسندها
1,324
امتیازها
9,073
مدال‌ها
16
سن
20
سطح
11
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
 • جیرنه پیرنه = دسته جمعی
 • نیمیرو = آب باریکه
 • به نومی = بدنامی
 • خوه سیره = پدر زن و مادرزن
 • ره م رو = فرار
 • مه خ مین = گرفته - ناراحت
 • تا ته زا = پسر عمو و دخترعمو
 • برانگ = برادر
 • خو ویشک = خواهر
 • میرده = شوهر
 • هیق = استفراغ
 • هیژ = استفراغ
 • دنگ دونگ = سروصدا
 • چال پلوقی = چاله چوله
 • دونیا = دام و احشام
 • وه رک = بره
 • ته م توز = گرد و غبار
 • اوردی = ابری
 • گور گه ر = سروصدا
 • گورج = آماده سرحال
 • بالوش = آغوش
 • خه ره = گل و لای
 • دگ دگه = دغدغه
 • کیف دماقی = احوالپرسی
 • جیق الدو = ظرفیت
 • پلیش قه نه = پژمرده
 • و یر = یاد
 • رانایه = یاد داده شده
 • ته ش دی = آتش و دود
 • لیر گه رد = نوبتی
 • شووال = پاپوش
 • پرتال = لباس
 • عه نه = نفس...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

رایکا

مدیر بازنشسته زبان
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
13/6/22
ارسالی‌ها
523
پسندها
1,324
امتیازها
9,073
مدال‌ها
16
سن
20
سطح
11
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
 • منگا = گاو ماده
 • مین جه ر = یکدنده
 • پیرچ = مو ها
 • جه خت = دوتا عطسه پشت سرهم
 • دل گه ن = کینه توز
 • چه خچیله = خار و خاشاک
 • گه مال = سگ
 • ده ل = سگ ماده
 • بای دار = مغرور
 • ول وه ش = مفت گو
 • رپ شیله = کلک بازی
 • گیلی رازو = گلگی
 • که پو = سر
 • قا = لمه
 • شیرشار = مفت گویی
 • چوارشه = وارونه - برعکس
 • فیتی خل خل = حقه
 • ده س نه ماز = وضو
 • قی = فریاد
 • ئوشارده = پنهان شده
 • فیک فاک = بروبیا
 • لیوه نازار = لوس
 • بنجک = بوته خاردار
 • ئاو گول = خارشتر
 • ورینه = هذیان
 • دم ته قه = گفتگو
 • ئه رواوی = کشاورزی
 • گوره می = جوراب
 • بنار = سربالایی تند
 • لیژی = سرازیری
 • شه که ت = خسته
 • ده سلات = توانایی
 • دما پیشی = بعد از ظهر
 • ژیر ور = موذی
 • له ر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

رایکا

مدیر بازنشسته زبان
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
13/6/22
ارسالی‌ها
523
پسندها
1,324
امتیازها
9,073
مدال‌ها
16
سن
20
سطح
11
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
 • فره = زیاد
 • چول = خلوت
 • پیشی = ظهر
 • شووال =پاپوش
 • چیرنه و پرنه =کوچک و بزرگ - دسته جمعی
 • حوز = خانواده
 • لی غه رو = روده
 • ری ره ش = بدشانس
 • گزه ر = هویج
 • خه س = غلیظ
 • نیم بیم =ندید بدید
 • رچ وپچ = سفت چالاک
 • زارو = بچه
 • گه وه = فرش
 • گه پ = بزرگ
 • گوره می = جوراب
 • به وی = عروس
 • دو وات = عروسی
 • ژار =فقیر
 • جه رخه = گروه
 • چناوه =فک
 • مل = گردن
 • زنج = چانه
 • تو ویل = پیشانی
 • له په ر = جوش
 • جینوک = جوش
 • بلیاق = چشم
 • گزینک = عدسی
 • پیز = بین پا تا زانو
 • د یزه پیزه = لجوج
 • گلال = رودخانه
 • هروش = خرد کردن
 • قه شمری = ریشخند
 • گه ره ک = به درد خوردن
 • لابردنگ = کنایه
 • چل چاونی = فضولی
 • سه ره ک وه ره ک نی
 • چپاله = سیلی
 • ده...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

رایکا

مدیر بازنشسته زبان
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
13/6/22
ارسالی‌ها
523
پسندها
1,324
امتیازها
9,073
مدال‌ها
16
سن
20
سطح
11
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
 • گال هور =سروصدا
 • قه پ قه پ = دست اندازی
 • چه مه ر = عزاداری
 • قه شمه ر = شوخ
 • ده مه ور = گستاخ
 • هه له پرتکو = با عجله
 • فه ن فیت = حیله گری
 • گزی نیک =عدسی چشم
 • وییر = یاد
 • خه س = غلیظ
 • غو پوره = مشغول کردن خود
 • سموم = گرمای زیاد
 • سه ویر = باد گرم و سوزان
 • جاجک = آدامس - سقز
 • دگ دگه = دردسر
 • رووا = روباه
 • آز = قوت
 • چه خ چیله = چوب های ریز قابل سوختن
 • گژ = نزدیک
 • هوکاره = عادت
 • سرکه ت =مقدارزیادی
 • گه وه = فرش
 • گوژک = قوزک پا
 • گه وه زه = بد زبان
 • ده ین گه ری = تقلب
 • مو سه ل = شکمو
 • گوره می = جوراب
 • گه مال = سگ
 • ده ل = سگ ماده
 • تی تک = توله سگ
 • له چه ر = شرور
 • هه له په له = هول هولکی
 • هه له په رتکو = با عجله
 • روله =...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

رایکا

مدیر بازنشسته زبان
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
13/6/22
ارسالی‌ها
523
پسندها
1,324
امتیازها
9,073
مدال‌ها
16
سن
20
سطح
11
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
 1. جه رخه = گروه
 2. رزگ = ردیف
 3. ته وه ر = تبر
 4. زاو زتیل = سروصدا
 5. کیلیک = انگشت
 6. دله شر = دختر مظلوم
 7. گزه ر = هویج
 8. تماته = گوجه
 9. توویل = پیشانی
 10. که له شیر = خروس
 11. لی وه = دیوانه
 12. چل چاونی =فضولی
 13. چهار قورنه = مربع
 14. سه چمکی = مثلث
 15. خیر = دایره
 16. عه تووه = فرصت خواستن برای جبران
 17. گیر = فرصت
 18. بلیاق = چشم
 19. عزبک = آدم چالاک و ورزیده
 20. گزی نک = عدسی
 21. کابرا = یارو
 22. کیکونی = فلانی
 23. مکیس = دعوت
 24. دوگه ل = دختران
منبع_دلگرم
 

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

عقب
بالا