نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

همه چیز درباره شعر

بالا