نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار کودکانه شاعران

عقب
بالا