نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

انگیزشی

انگیزشی
بالا