نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

یادگزاره ها

بالا