واژه واژگان زبان هندی

 • نویسنده موضوع Taban_Art
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 7
 • بازدیدها 219
 • کاربران تگ شده هیچ

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
کلمات مفید

آمدن - aanaa -आना- آنا

بیا - aao - आओ - آاُ

برگرد - vaapas aao - वापस आओ- واپس آاُ

رفتن - jaanaa - जाना -جانا

برو - jaao - जाओ- جااُ

آوردن - laanaa - लाना - لانا

بیاور - laao - लाओ - لااُ

انجام دادن - Karna - करना -کرنا

انجام بده - Karo -करो - کرو

گذاشتن - rakhna -रखना- رکهنا

بگذار - rakho - रखो - رکهو

هست -hai -है- هه

هستند - hain - हैं - هین
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
آب پانی पानी paani

چای چای चाय chai

شیر دوده‍ दूध doodh

نان روتی रोटी rooti

شام کهانا khaanaa खाना

صندلی کرسی korsi

میز مز मेज़॒ mez

کتاب کیتاب किताब kitaab
کتاب پوستک पूस्तक poostak

نامه چیتّی चिट्टी chitti

جواب جواب जवाब javaab
جواب اوتر उतर ootar

ادامه دارد ....
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
کالسکه گاری गाद़ी gaari

این یه यह yeh

اینها یه ये ye

آن وو वह vo

آنها وِ वे ve

اینجا یَهان यहाँ yahaan
اینجا ایدهـر इघर idhar

آنجا وَهان वदाँ wahaan
آنجا اودَهر उघर udhar

داخل بهیتر भीतर bhitar
داخل اَندَر अन्दर andar

تمیز صاف साफ saaf

تمیز کن صاف کرو साफ करो saaf Karo

حاضر تَیار तयार tayaar

حاضر کن تَیار کرو तयार करो tayaar Karo

بله جی هان जी हां hi haan

خیر جی نهین जी नदीं ji nahin
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
بیا اینجا یَهان آاُ yahaan aao

چای بیاور چای لِئو chai Leo

این‌نامه را بگیر یه چیتّی لِجائو ye chitti lejaao

جواب بیاور جواب لِئو javaab Leo

آن کتاب‌را بیاور وو پوستـَک لِئو wo poostak Leo

میز را آنجا بگذار مِز وَهان رَکهو mez wahaan rakho

بیا داخل (بیا تو) اَندَر آاُ andar aao

آیا چای حاضر است ؟ کیا چای تَیار هه ؟ kya chai tayaar hai?

چای را اینجا بیاور چای یَهان لِئو chai yahaan Leo

آب تمیز بیاور صافی پانی لِئو saafi paani Leo

شام را حاضر کنید کهانا تَیار کرو khana tayaar Karo
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
#اعداد

یک اِک एक ek
دو دو दो do
سه تین तीन teen
چهار چار चार chaar
پنج پانچ पाँच paanch
شش چهه छे chhe
هفت سات सात saat
هشت آت आट aat
نُه نُ नो no
ده دس दस das
یازده گیارا ग्यारह gyarah
دوازده بارا बारह barah

1१
2२
3३
4४
5५
6६
7७
8८
9९
10१०
11११
12१२
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
#کلمات_مفید

صبر کردن تَهرنا ठरना tharna

صبر کن تهرو ठरो tharo

باز کردن کُهلنا खोलना kholna

باز کن کُهولو खोलो kholo

ببند بند کَرو बन्द करो band Karo

بسرعت جَلدی जल्दी jaldi

حالا اَبهی अभी abhi

امروز آج आज aaj

فردا کَل कल kal
فردا آنه والا आने वाला aane wala

دیروز کَل कल kal

در دروازا दरवाज़ा darvaazaa

پنجره کهیرکی खिड़की khiraki

جعبه، قوطی
پِتی पेती peti
صندوک सन्दुक sandook
باکس बकस baaks

جامه دان سامان सामान saamaan

چیز چیز चीज़ chiz

کَره ماکْکهان माकखान makkhan

خوب اَچّها अचछा achchha

بد خراب ख़राब kharaab
بد بورا बुरा booraa

بزرگ بَرا बड़ा baraa

کوچک چهوتا छोटा chhotaa

گرم گرم गरम garm

سرد تَهندا...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
لباسشو دهوبی धोबी dhobi
لباس کَپرِ कपड़े kapre
کار کام काम kaam
دفترکار دفتر दफ़तर daftar
اطاق کَمرا कमरा kamra
قاشق چَمّچ चम्मच chammach
چنگال کانتا काँटा kaantaa
چاقو چهوری छुरी chhori
با صدای بلند زورسِه ज़ोर से zor se
با صدای آرام آهیسته سه आहिस्ते से
واضح و روشن صاف साफ saaf
تازه تازا ताज़ा taazaa
بالا اوپَر ऊपर oopar
پایین نیچه नीचे niche
بیرون باهَر बाहर baahar
پس فردا پَرسون परसों parson
یکباره ایک دَم एक दम in dam
 
امضا : Taban_Art

Taban_Art

معلم انجمن + گوینده انجمن
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
18/8/20
ارسالی‌ها
1,349
پسندها
15,713
امتیازها
38,073
مدال‌ها
36
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
از سِه से se

تا تَک तक tak

از کا का kaa

در مِن में

را کو को KO

به کو को KO

روی پَر पर par
 
امضا : Taban_Art
عقب
بالا