نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متافیزیک

بالا