نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

احکام اسلام

عقب
بالا