نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ترجمه آهنگ

ترجمه آهنگ
بالا