نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

گفتمان آزاد

عقب
بالا