زبان عِجْقولی

کدام یک از گزینه ها در زبان عجقولی به معنای دوست نیست؟

 • دوکس

  رای 1 7.1%
 • دوش

  رای 0 0.0%
 • دوث

  رای 0 0.0%
 • یوث

  رای 13 92.9%

 • مجموع رای دهندگان
  14

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
بی سلام رو در بایستی، به جهتِ ملموس تر شدنِ روندِ آشنایی، بهتر است که از انتها شروع کنیم!
به متن زیر توجه کنید:
« عَه یِه کایفان تو یویان دُیدا دُیدی کَیدَن، هَی چی دایشَن بُلدن. بازیگونیا حیوونیا گِیه کَیدن جفن تویو خُیا مایِ مایو نَدُیسین، فایه ندایش.
سو پیوز شَعَد دُیده تیله لَوان
سه غمولی دالد عه گیه ی کایفان
لُمان حَچیم تو کایفان بوسش، یهی بِس جُف بسون ندُیسَن مای میو، حیفه خو، جُف: خو سایع اس باینا حف بشسنم.
انی یا چه مویییانه بُدُلَد
نتوان بُلد ایو به شِیقَل سنگ
با شیه دی سه شود جُفتن و وَیس
نَلَوَد میخ آیَنی بَل شَنگ»


به طور حتم هیچ یک از شما گرامیان از سرزمین و یا عصر دیگری به این مکان و دوره سفر نکرده اید، اما قطعا یک کلمه هم از متن بالا متوجه نشدید! در حالی که متن بالا، حکایتی است معروف از استاد سخن،شیخ اجل، مشرف الدین ابو محمد مصلح الدین بن عبدالله، نامور به سعدی شیرازی، علیه الرحمه، که به زبان «عجقم/عجقولی» برگردان شده است.


باری... تا جلسه بعد کمی اندر باب این حکایت تفکر کنید تا ما باز گردیم!
 
آخرین ویرایش

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
حال ترجمه ی حکایت:
« کاروانی در یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیغمبر شفیع آوردند اما فایده نکرد.
چو پیروز شد دزد تیره روان
چه غم دارد از گریه ی کاروان
لقمان حکیم اندر ان کاروان بود. یکی از کاروانیان او را گفت که مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه ای گویی تا از مال ما دست بردارند، که دریغ باشد چنین نعمتی که ضایع شود.گفت: دریغ ضایع کردن نعمت است که با اینان گفتن.
آهنی را که موریانه بخورد
نتوان برد از او به صیقل زنگ
با سیه دل چه سود گفتن و عظ
نرود میخ آهنین در سنگ»
 
آخرین ویرایش

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
در ادامه به برگرداندن واژه به واژه متن، مطابق با زبان معیار فارسی امروزی میپردازیم. با توجه که با این ترجمه، کلمه به کلمه صورت گرفته، چیدمان برخی از ارکان مطابق با زبان معیار نیست، که جهت سهولت در انتقال مفهوم، از قرار دادن کلمات در جای صحیح خود، خودداری به عمل امده است. اشعار در این قسمت به همان شکلی که در متن اصلی امده است برگردان میشود، با این تفاوت که متعاقبا در بخش قواعد به تحلیل تبدیل حروف و تغییر واژگان و ریشه یابی عبارات نیز می پر دازیم!
 

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
متن:
«عَه یِه کایفان تو یویان دُیدا دُیدی کَیدَن، هَی چی دایشَن بُلدن. بازیگونیا حیوونیا گِیه کَیدن جفن تویو خُیا مایِ مایو نَدُیسین، فایه ندایش.»
بر گردان:
از یک کاروان، توی یونان، دزدها دزدی کردند، هر چه داشتند بردند. بازرگان های حیوانی(کنایه از بازرگان ها گناه داشتند!) گریه کردند و گفتند: تو را به خدا مال ما را ندزدید، (اما) فایده ای نداشت.
 

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
متن:
«لُمان حَچیم تو کایفان بوسش، یهی بِس جُف بسون ندُیسَن مای میو، حیفه خو، جُف: خو سایع اس باینا حف بشسنم.»
برگردان:
لقمان حکیم توی کاروان بود، یکی بهش گفت: بهشان بگو ندزدند مال ما را، حیف است خب، گفت: خب ضایع است با اینها حرف بزنم.
 

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
متن:
«انی یا چه مویییانه بُدُلَد
نتوان بُلد ایو به شِیقَل سنگ
با شیه دی سه شود جُفتن و وَیس
نَلَوَد میخ آیَنی بَل شَنگ»
برگردان:
آهنی را که موریانه بخورد
نتوان برد از او به صیقل، زنگ
با سیه دل چه سود گفتن و عظ
نرود میخ اهنین در سنگ
 

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
زبان «عجقم» در نگاه اول ساده به نظر میرسد. شاید فکر کنید که فقط کمی با تبدیل حروف و لوس وار ادا کردن واژه ها و ترکیبات و یا آکسان گذاری و تاکید های چندش ناک بتوان این زبان را به راحتی اموخت! اما همانطور که مشاهده فرمودید، متن حکایتی که از گلستان انتخاب شده بود، قبل از ترجمه تحت الفظی کاملا نا خوانا و غیر قابل تشخیص بود!
علت اینکه در بیشتر موارد درک کامل این زبان بدون اموزش قابل دستیابی به نظر میرسد، اختلاط این زبان با زبان فارسی است و اینکه معمولا اشخاصی که در مکالمات روزانه خود از زبان «عجقم» استفاده میکنند، برای ایجاد تفاهم با طرف مکالمه از ظرفیت صد در صدی زبان استفاده نکرده و انرا اغشته به زبان فارسی میکنند.لذا اگر در مکالمات و مکاتبات، به طور کامل از قواعد زبان عجقم پیروی شود و تمام کلمات و الفاظ به شیوه «عجقولیِ» خود به کار برده شوند، قطعا بدون اموزش و یادگیری درست زبان، در انتقال مفهوم مشکل ایجاد شده و یقینا موجب بروز سوتفاهماتی میگردد که این دسته از نا همگونی ها در مواجهات کلامی غالبا عواقب ناگواری را در پی دارند و جبران انها در بسیاری از موارد سخت و طاقت فرسا و بعضا غیر ممکن و غیر قابل کنترل می باشد.


پس به شما عزیزان توصیه میکنیم، که اموزش را قدم به قدم دنبال کنید و به دانسته و اموزه های ناقص خود اکتفا نکنید! تا در اینده در روابط خود با مسائل و مشکلاتی از این قبیل مواجه نشوید!!!!
 
آخرین ویرایش

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
درس اول: الفبای عجقم یا حروف عجقولی!


الفبای «عجقم» یا حروف «عجقولی» در ظاهر کاملا همسان با لفبای فارسی است، با این تفاوت که جایگشت و تلفظ هر یک از حروف بسته به نوع استفاده در واژه و یا اصطلاح مربوطه تغییر میکند!
 

Lee.NarXeS:)

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
3/11/19
ارسال ها
66
امتیاز
2,623
محل سکونت
♡سرزمین عجایب♡
خب الان خیلی باید توجه داشته باشید!
جایگشت و تعویض حروف فارسی و عجقولی:

عجقولی ؛ فارسی )اولی عجقولی دومی فارسی(

د،چ = ک
م،ج = گ
لُی = ل
مُی = م
نُی = ن
ف،پ،ع = و
ی = ه
یُی = ی
ش = ص
ی،ج،ص = ض
ه = ط
ی،ج،س = ظ،ذ
ی = ع
و = غ
فُی = ف
قُی = ق
خُی = خ
اَیی = ا
ت،ی،ث = د
ف = ب،پ
ی،ل،د= ر
ه = ت
ش = ث،ژ
ج،س = ش
س،د = ج
ش،ت،ث = چ
 

موضوعات مشابه


بالا