نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ریاضیات و فیزیک

بالا