نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

دیالوگ ‌نویسی

عقب
بالا