نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مجموعه اشعار رها شده

مجموعه اشعار رها شده
بالا