نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

طنزکده

پاسخ‌ها
2
بازدیدها
1,858
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
1,025
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
5,835
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
1,576
پاسخ‌ها
143
بازدیدها
2,447
پاسخ‌ها
17
بازدیدها
411
پاسخ‌ها
12
بازدیدها
272
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
394
پاسخ‌ها
106
بازدیدها
865
پاسخ‌ها
23
بازدیدها
403
پاسخ‌ها
16
بازدیدها
902
پاسخ‌ها
20
بازدیدها
398
بالا