نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان فرانسه

بالا