نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

چکیده نگار

بالا