نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان آلـمانی

بالا