نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار شاعران غیر پارسی

بالا