نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار در حال تایپ کاربران

عقب
بالا