نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار تگ‌دار کامل شده

عقب
بالا