نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

آرشیو دلنوشته‌های کامل شده

عقب
بالا