نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

آرشیو اشعار کامل شده

عقب
بالا